Favna in flora je na tem ozemlju Kanalskega izredno bogata in raznolika, biotsko pestra tudi zaradi stičišča različnih klimatskih vplivov. Na hribovitem in razčlenjenem terenu bregov srednjega toka reke Soče so se nekdaj nahajale košenice in senožeti, danes pa je to območje zaraščeno in prekrito z gozdom. Zaradi sprememb v kulturni krajini in s tem spremenjenih življenjskih pogojev se je spremenila tudi vrsta tu živeče divjadi. V preteklosti so bile glavna lovna divjad zajec, kotorna, jerebica in fazan, parkljaste divjadi pa je bilo na tem območju zelo malo. Danes prevladujejo divji prašiči, srnjad, jelenjad, mufloni in gamsi, saj ima visoka divjad zaradi bujne in raznolike gozdne vegetacije in redke poseljenosti odlične pogoje za razmnoževanje in prehranjevanje. Od zveri prebiva na Kanalskem poleg lisice tudi divja mačka.

Divjad povzroča na kmetijskih zemljiščih veliko škode. Poleg domačega lovstva je tu od ustanovitve Lovske družine Kanal prisoten tudi lovski turizem. Lovski gostje torej prihajajo na lov v kanalsko lovišče že desetletja, prvi gost pa naj bi prišel leta 1955 iz Italije.

Opis fotografij

NASLOVNA

Hribovit teren na bregovih reke Soče. (Avtorica: Adrijana Perkon)